Köpa bostad

Budgivning

Om flera spekulanter är intresserade av samma bostad kan det bli budgivning. Hos oss på Gofab Fastighetsbyrå sker det genom öppen budgivning där fastighetsmäklaren löpande redovisar alla bud till spekulanter och säljare.

Viktigt att veta är att säljaren inte är bunden att sälja till den spekulant som lagt det högsta budet. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa bostaden och till vilket pris, utan att behöva motivera varför. Säljaren kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller avbryta den.

Som spekulant är du inte juridiskt bunden vid ditt bud. Det är först när ett köpekontrakt undertecknats av köpare och säljare som bostadsaffären är bindande.

När affären är avslutad får köpare och säljare en lista över alla bud som kommit in under budgivningen.

Fastighetsmäklaren och bostadens skick

Fastighetsmäklaren sammanställer fakta och underlag kring bostaden utifrån de upplysningar som säljaren lämnat. Mäklaren gör en enklare undersökning av bostaden som ska säljas, men utför inte en byggteknisk besiktning och är inte ansvarig för bostadens skick eller eventuella fel.

Köparens undersökningplikt

Som köpare har du långtgående krav på dig att undersöka bostadens skick i alla dess delar och funktioner. Undersökningsplikten omfattar allt som är möjligt att konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel.

Ska du köpa en fastighet måste du undersöka tak och samtliga utrymmen, även källare och vind. Var särskilt uppmärksam på fukt- och rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildning i fasad, grundmur och skorstensstock.

Om du upptäcker fel, eller symptom på fel i bostaden, skärps kraven på din undersökningsplikt. Om du inte själv kan dra några säkra slutsatser bör du anlita en sakkunnig för grundligare undersökning. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren upplyser dig om ett misstänkt fel kan det vara anledning till att göra en mer ingående undersökning.

Tänk på att säljaren inte ansvarar för fel och brister som du blivit informerad om eller borde ha förväntat dig med hänsyn till bostadens ålder, pris, skick och användning.

Besiktning

Jordabalken, lagen som reglerar fastighetsköp, utgår från att köparen själv ska kunna uppfylla sin undersökningsplikt. Är du inte sakkunnig kan det dock vara svårt att undersöka bostaden tillräckligt grundligt och dra rätt slutsatser. Många köpare väljer därför att anlita en besiktningsman för en byggteknisk besiktning av bostaden.

Som köpare är det din skyldighet att undersöka bostaden i alla dess delar och funktioner. Därför är det viktigt att du kontrollerar vad besiktningen kommer att omfatta och vid behov kompletterar med besiktning av exempelvis el och andra installationer.

Säljarens upplysningsplikt

Säljaren är skyldig att informera om fel och brister som hen känner till och som köparen kan ha svårt att upptäcka vid en egen undersökning av bostaden. Om säljaren lämnat oriktig information och/eller om köparen upptäcker dolda fel efter att köpet gått igenom, kan köparen kräva prisavdrag eller skadestånd. Köparen kan däremot inte kräva ersättning för fel i bostaden som säljaren upplyst om.

Utfästelse

Omfattningen av köparens undersökningsplikt beror även på de uppgifter som säljaren lämnat om bostaden. Om säljaren intygat eller garanterat något specifikt beträffande bostadens skick, anses det vara en utfästelse. Det innebär att säljaren blir ansvarig om ett fel ändå skulle upptäckas på det som utlovats efter att köpet gått igenom. Säljaren kan alltså inte hänvisa till köparens undersökningsplikt om det finns en utfästelse på något specifikt.

Anmäl dig till vårt spekulantregister för att ta del av våra nya och kommande bostäder

Boendebevakning